Regulamin

O BIEGU | ZAPISY | TRASA

Jubileuszowej Pielgrzymki Biegowej 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę
ŻURAWICA, 29.09.2018 r.

 

 1. Cel imprezy
 • uczczenie Roku Jubileuszowego związanego z 100-leciem odzyskania Niepodległości przez Polskę
 • popularyzacja biegania jako najbardziej powszechnej formy aktywności ruchowej dostępnej dla każdej grupy wiekowej
 • Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia
 • Kształtowanie postaw patriotycznych oraz szacunku i miłości do Ojczyzny
 • Możliwość zaspokojenia przez uczestników potrzeby manifestacji swoich uczuć patriotycznych
 • Rozwijanie zamiłowania do poznawania historii
 • Promocja Podkarpacia
 1. Organizator

Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke w Jarosławiu (KRS 247764)

 1. Współorganizatorzy
 • Parafia pw. Św. Andrzeja Boboli w Żurawicy Górnej
 • Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. Prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy
 • UKS Pancerni
 • Stowarzyszenie „Razem jest łatwiej”
 1. Adres kontaktowy:

Biuro Jubileuszowej Pielgrzymki Biegowej 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę
Dyrektor Biegu:          ks. Michał Kozak – tel. 723404313
Koordynator biegu:   Rafał Korczyński
Dorota Trudzik – tel. 509 309 861
Strona biegu:              zurawicagorna.przemyska.pl/bieg
E-mail:                        biegi@opactwo.pl

 1. Termin i miejsce
 • Jubileuszowa Pielgrzymka Biegowa 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę odbędzie się 29 września 2018 roku (sobota)
 • Start: początek ulicy Kasztanowej (przy lesie) o godzinie 10:00 (samodzielne dojście na linię startu)
 • Meta: parking przy kościele parafialnym w Żurawicy Górnej
 • Długość trasy: 1918 m
 • Trasa będzie oznakowana i zabezpieczona
 1. Warunki uczestnictwa
 • Własnoręczne złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu na własną odpowiedzialność. Oświadczenie zawiera deklaracje, że uczestnik Pielgrzymki jest świadomy zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem w Pielgrzymce oraz, że jego/jej stan zdrowia pozwala na udział w takich zawodach. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do stanu własnego zdrowia i związanej z nim możliwości uczestnictwa w Pielgrzymce, zawodnik zobowiązany jest we własnym zakresie zasięgnąć przed startem opinii lekarza (POBIERZ)
 • W przypadku osoby niepełnoletniej oświadczenie podpisuje jej opiekun prawny.
 • W przypadku osób niepełnoletnich do zgłoszenia wymagane jest także dołączenie zgody na jej udział w biegu podpisanej przez opiekuna prawnego (POBIERZ)
 • W Pielgrzymce mogą brać udział zawodnicy niepełnosprawni, w tym także niepełnosprawni na wózkach inwalidzkich (utrudnieniem może być pierwsze 200 metrów drogi szutrowej)
 • Biuro Zawodów będzie otwarte w dolnym kościele w Żurawicy Górnej (ul. Wyszyńskiego 29):
  • 28 września w godz. 18.30-19.30
  • 29 września (w dniu zawodów) w godz. 8.30-9.30
  • W dniu zawodów nie będzie możliwości zapisów, chyba że nie zgłosi się wystarczająca liczba zawodników, prosimy więc o wcześniejsze zapisy!!!
 • Weryfikacja zawodników, wydawanie pakietów i numerów startowych odbywać się będzie za okazaniem dowodu tożsamości (w wypadku uczniów i studentów stosownej legitymacji). W przypadku osób niepełnoletnich wydanie pakietu i udział w biegu będzie możliwe za okazaniem zgody opiekuna prawnego w Biurze Zawodów.
 • Numer startowy nie może być scedowany na innego zawodnika
 1. Zapisy
 • Zapisy trwają od 16 sierpnia do 27 września 2018 r.
 • Zgłoszenia do Pielgrzymki przyjmowane są za pomocą formularza elektronicznego znajdującego się na stronie internetowej: http://zurawicagorna.przemyska.pl/zapisy/
  Pierwszeństwo do otrzymania pełnego pakietu startowego mają osoby zapisane jako pierwsze!!!
 1. Pakiet startowy
 • Każdy uczestnik otrzymuje pakiet startowy, na który składają się:
  • okolicznościowy medal na mecie
  • materiały informacyjne;
  • numer startowy + agrafki;
  • worek na depozyt.

Pełne pakiety startowe gwarantujemy dla 400 zawodników.

 1. Nagrody
  • Podczas Pikniku Rodzinnego losowanie nagród dla uczestników Pielgrzymki Biegowej. Konieczna obecność i posiadanie numeru startowego.
 2. Limity czasu
 • Organizator określa limit czasu ukończenia Pielgrzymki na 30 minut.
 • Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie (do godz. 10.30) zobowiązani są do zejścia z trasy.
 • Pozostawanie na trasie po upływie wyznaczonego czasu, jak również nie stosowanie się do regulaminu przenosi na uczestników odpowiedzialność stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.
 • Zawodnicy skracający trasę będą zdyskwalifikowani.
 1. Szatnie i depozyt
 • Depozyt odzieży będzie znajdował się w Biurze Zawodów i będzie miejscem wydawania rzeczy osobistych zawodników zapakowanych do worków (dostarczonych wcześniej przez organizatora)
 • Wydawanie worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego
 • Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez nieupoważnioną osobę
 • Zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych
 1. Postanowienia końcowe
 • Pielgrzymka odbędzie się bez względu na pogodę
 • Pielgrzymka odbywa się przy zamkniętym ruchu ulicznym
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy
 • Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia limitu zgłoszeń lub z innych niezależnych od organizatora powodów
 • Przewidywany limit 400 osób.
 • Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy, na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach reklamowych i informacyjnych oraz na umieszczanie imienia, nazwiska, nazwy szkoły/firmy/klubu, miejscowości zamieszkania na publikowanych listach zawodników.
 • Organizator zapewnia podstawową opiekę medyczną na trasie i mecie Pielgrzymki
 • Numer startowy zawodnika winien być przypięty z przodu koszulki pod groźbą dyskwalifikacji
 • Nierespektowanie regulaminu może być powodem dyskwalifikacji zawodnika
 • Każdego zawodnika obowiązuje estetyczny ubiór sportowy i obuwie sportowe
 • Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających.
 • Zabrania się używania na trasie Biegu jakichkolwiek pojazdów poza pojazdami organizatora
 • Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji, Straży Miejskiej, Służb Medycznych oraz osób zabezpieczających trasę biegu.
 • Zachęca się do stroju biało-czerwonego, malowania twarzy w kolorach patriotycznych lub innych symboli narodowych!

Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Dyrektora Jubileuszowej Pielgrzymki Biegowej
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu.
Żurawica Górna, 2018-08-13
Dyrektor Jubileuszowej Pielgrzymki Biegowej
Ks. Michał Kozak

Share on Facebook0
Udostępnij